De Administreerderij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De Administreerderij verwerkt persoonsgegevens van klanten doordat deze gebruik maken van onze diensten en/of omdat klanten deze zelf aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
Voor welke doelen persoonsgegevens worden verwerkt

De Administreerderij verwerkt alleen persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het correct voeren van financiële administraties, loonadministraties en voor correcte belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Administreerderij neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen nooit zelfstandig besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Administreerderij) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

De Administreerderij bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven dan wel strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Administreerderij verstrekt persoonsgegevens uitsluitend ongevraagd aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien er geen sprake is van een wettelijke verplichting, worden gegevens pas verstrekt na schriftelijke toestemming van de klant.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

De Administreerderij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke klant heeft ten aller tijde het recht om alle persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft elke klant het recht:

 • om eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door De Administreerderij
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die De Administreerderij in bezit heeft, in een computerbestand naar de klant of een andere, door de klant genoemde organisatie, te sturen.

Het verzoek tot aangaande bovenstaande kan worden gestuurd naar bovenstaand adres, via e-mail, of via www.administreerderij.nl. De Administreerderij reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De beveiliging van persoonsgegevens

De Administreerderij neemt de bescherming van alle hierboven genoemde  gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via 06 – 57 97 64 42, via e-mail of via www.administreerderij.nl. De Administreerderij heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.
Klachtenprocedure

De Administreerderij wijst er op dat elke klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons